News

2023 ICCV NeRF Schedule

Michael Rubloff

Michael Rubloff

Sep 29, 2023

Email
Copy Link
Twitter
Linkedin
Reddit
Whatsapp
ICCV
ICCV

With ICCV coming up next week in Paris, there's no shortage of papers and talks to go to. Here's a list of all the NeRF related presentations and posters. If you come across any that I missed, please feel free to let me know, so that I can update it here.

Session TypeDateTimeSessionPaper Titles and Author NamesPostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMVision and graphicsStegaNeRF: Embedding Invisible Information within Neural Radiance Fields
Chenxin Li, Brandon Y. Feng, Zhiwen Fan, Panwang Pan, Zhangyang Wang
Paper ID:5195 - Location: Room "Nord" - 025PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMVision and graphicsIntrinsicNeRF: Learning Intrinsic Neural Radiance Fields for Editable Novel View Synthesis
Weicai Ye, Shuo Chen, Chong Bao, Hujun Bao, Marc Pollefeys, Zhaopeng Cui, Guofeng Zhang
Paper ID:7107 - Location: Room "Nord" - 016PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMVision and graphicsDynamic Mesh-Aware Radiance Fields
Yi-Ling Qiao, Alexander Gao, Yiran Xu, Yue Feng, Jia-Bin Huang, Ming C. Lin
Paper ID:2443 - Location: Room "Nord" - 020PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMVision and graphicsNeural Microfacet Fields for Inverse RenderingAlexander Mai, Dor Verbin, Falko Kuester, Sara Fridovich-KeilPaper ID:3364 - Location: Room "Nord" - 022PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMVision and graphicsLocally Stylized Neural Radiance Fields
Hong-Wing Pang, Binh-Son Hua, Sai-Kit Yeung
Paper ID:12483 - Location: Room "Nord" - 013PostersWednesdayWednesday 4th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 1Efficient Region-Aware Neural Radiance Fields for High-Fidelity Talking Portrait Synthesis
Jiahe Li, Jiawei Zhang, Xiao Bai, Jun Zhou, Lin Gu
Paper ID:4341 - Location: Room "Foyer Sud" - 125PostersWednesdayWednesday 4th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 1Generative Multiplane Neural Radiance for 3D-Aware Image Generation
Amandeep Kumar, Ankan Kumar Bhunia, Sanath Narayan, Hisham Cholakkal, Rao Muhammad Anwer, Salman Khan, Ming-Hsuan Yang, Fahad Shahbaz Khan
Paper ID:11039 - Location: Room "Foyer Sud" - 108PostersWednesdayWednesday 4th 02:30 PM-04:30 PMRecognition: DetectionMonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Junkai Xu, Liang Peng, Haoran Cheng, Hao Li, Wei Qian, Ke Li, Wenxiao Wang, Deng Cai
Paper ID:5698 - Location: Room "Foyer Sud" - 055PostersWednesdayWednesday 4th 02:30 PM-04:30 PMRepresentation learningGeneralizable Neural Fields as Partially Observed Neural Processes
Jeffrey Gu, Kuan-Chieh Wang, Serena Yeung
Paper ID:11645 - Location: Room "Nord" - 097PostersWednesdayWednesday 4th 09:30 AM-10:30 AM3D from multi-view and sensorsMulti-Modal Neural Radiance Field for Monocular Dense SLAM with a Light-Weight ToF Sensor
Xinyang Liu, Yijin Li, Yanbin Teng, Hujun Bao, Guofeng Zhang, Yinda Zhang, Zhaopeng Cui
Paper ID:5824 - Location: Room "Paris Sud"PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1CopyRNeRF: Protecting the CopyRight of Neural Radiance Fields
Ziyuan Luo, Qing Guo, Ka Chun Cheung, Simon See, Renjie Wan
Paper ID:6271 - Location: Room "Foyer Sud" - 167PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1Re-ReND: Real-Time Rendering of NeRFs across Devices
Sara Rojas, Jesus Zarzar, Juan C. Pérez, Artsiom Sanakoyeu, Ali Thabet, Albert Pumarola, Bernard Ghanem
Paper ID:3760 - Location: Room "Foyer Sud" - 140PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1Deformable Neural Radiance Fields using RGB and Event Cameras
Qi Ma, Danda Pani Paudel, Ajad Chhatkuli, Luc Van Gool
Paper ID:9284 - Location: Room "Foyer Sud" - 136PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1Pose-Free Neural Radiance Fields via Implicit Pose Regularization
Jiahui Zhang, Fangneng Zhan, Yingchen Yu, Kunhao Liu, Rongliang Wu, Xiaoqin Zhang, Ling Shao, Shijian Lu
Paper ID:8865 - Location: Room "Foyer Sud" - 131PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1HollowNeRF: Pruning Hashgrid-Based NeRFs with Trainable Collision Mitigation
Xiufeng Xie, Riccardo Gherardi, Zhihong Pan, Stephen Huang
Paper ID:7231 - Location: Room "Foyer Sud" - 126PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1ICE-NeRF: Interactive Color Editing of NeRFs via Decomposition-Aware Weight Optimization
Jae-Hyeok Lee, Dae-Shik Kim
Paper ID:7319 - Location: Room "Foyer Sud" - 127PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1FaceCLIPNeRF: Text-driven 3D Face Manipulation using Deformable Neural Radiance Fields
Sungwon Hwang, Junha Hyung, Daejin Kim, Min-Jung Kim, Jaegul Choo
Paper ID:6813 - Location: Room "Foyer Sud" - 125PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1MIMO-NeRF: Fast Neural Rendering with Multi-input Multi-output Neural Radiance Fields
Takuhiro Kaneko
Paper ID:11569 - Location: Room "Foyer Sud" - 107PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1Adaptive Positional Encoding for Bundle-Adjusting Neural Radiance Fields
Zelin Gao, Weichen Dai, Yu Zhang
Paper ID:5671 - Location: Room "Foyer Sud" - 108PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1NeuS2: Fast Learning of Neural Implicit Surfaces for Multi-view Reconstruction
Yiming Wang, Qin Han, Marc Habermann, Kostas Daniilidis, Christian Theobalt, Lingjie Liu
Paper ID:6211 - Location: Room "Foyer Sud" - 109PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1Enhancing NeRF akin to Enhancing LLMs: Generalizable NeRF Transformer with Mixture-of-View-Experts
Wenyan Cong, Hanxue Liang, Peihao Wang, Zhiwen Fan, Tianlong Chen, Mukund Varma, Yi Wang, Zhangyang Wang
Paper ID:5169 - Location: Room "Foyer Sud" - 100PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMNeural generative modelsSingle-Stage Diffusion NeRF: A Unified Approach to 3D Generation and Reconstruction
Hansheng Chen, Jiatao Gu, Anpei Chen, Wei Tian, Zhuowen Tu, Lingjie Liu, Hao Su
Paper ID:10495 - Location: Room "Foyer Sud" - 031PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 1ClimateNeRF: Extreme Weather Synthesis in Neural Radiance Field
Yuan Li, Zhi-Hao Lin, David Forsyth, Jia-Bin Huang, Shenlong Wang
Paper ID:6482 - Location: Room "Foyer Sud" - 103PostersWednesdayWednesday 4th 10:30 AM-12:30 PMVision and graphicsPaper Title: Locally Stylized Neural Radiance Fields
Author(s): Hong-Wing Pang, Binh-Son Hua, Sai-Kit Yeung
Paper ID: 12483
Location: Room "Nord" - 013OralsWednesdayWednesday 4th 02:30 PM-04:30 PMGenerative AI 1Ref-NeuS: Ambiguity-Reduced Neural Implicit Surface Learning for Multi-View Reconstruction with Reflection
Wenhang Ge, Tao Hu, Haoyu Zhao, Shu Liu, Ying-Cong Chen
Paper ID:9385 - Location: Room "Foyer Sud" - 193OralsWednesdayWednesday 4th 02:30 PM-04:30 PMGenerative AI 1Generative Novel View Synthesis with 3D-Aware Diffusion Models
Eric R. Chan, Koki Nagano, Matthew A. Chan, Alexander W. Bergman, Jeong Joon Park, Axel Levy, Miika Aittala, Shalini De Mello, Tero Karras, Gordon Wetzstein
Paper ID:10260 - Location: Room "Foyer Sud" - 190OralsWednesdayWednesday 4th 04:30 PM-06:00 PMGenerative AI 1NeuRBF: A Neural Fields Representation with Adaptive Radial Basis Functions
Zhang Chen, Zhong Li, Liangchen Song, Lele Chen, Jingyi Yu, Junsong Yuan, Yi Xu
Paper ID:5223 - Location: Room "Paris Nord"PostersWednesdayWednesday 4th 04:30 PM-06:00 PMGenerative AI 1Ref-NeuS: Ambiguity-Reduced Neural Implicit Surface Learning for Multi-View Reconstruction with Reflection
Wenhang Ge, Tao Hu, Haoyu Zhao, Shu Liu, Ying-Cong Chen
Paper ID:9385 - Location: Room "Paris Nord"PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PMNavigation and autonomous drivingNeRF-LOAM: Neural Implicit Representation for Large-Scale Incremental LiDAR Odometry and Mapping
Junyuan Deng, Qi Wu, Xieyuanli Chen, Songpengcheng Xia, Zhen Sun, Guoqing Liu, Wenxian Yu, Ling Pei
Paper ID:10704 - Location: Room "Nord" - 005PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PMNavigation and autonomous drivingReal-Time Neural Rasterization for Large Scenes
Jeffrey Yunfan Liu, Yun Chen, Ze Yang, Jingkang Wang, Sivabalan Manivasagam, Raquel Urtasun
Paper ID:4018 - Location: Room "Nord" - 024PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xDynamic PlenOctree for Adaptive Sampling Refinement in Explicit NeRF
Haotian Bai, Yiqi Lin, Yize Chen, Lin Wang
Paper ID:9438 - Location: Room "Nord" - 058PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xFeatureNeRF: Learning Generalizable NeRFs by Distilling Foundation Models
Jianglong Ye, Naiyan Wang, Xiaolong Wang
Paper ID:6462 - Location: Room "Nord" - 074PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xVeRi3D: Generative Vertex-based Radiance Fields for 3D Controllable Human Image Synthesis
Xinya Chen, Jiaxin Huang, Yanrui Bin, Lu Yu, Yiyi Liao
Paper ID:5561 - Location: Room "Nord" - 076PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xDiffuse3D: Wide-Angle 3D Photography via Bilateral Diffusion
Yutao Jiang, Yang Zhou, Yuan Liang, Wenxi Liu, Jianbo Jiao, Yuhui Quan, Shengfeng He
Paper ID:5431 - Location: Room "Nord" - 077PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xSparseNeRF: Distilling Depth Ranking for Few-shot Novel View Synthesis
Guangcong Wang, Zhaoxi Chen, Chen Change Loy, Ziwei Liu
Paper ID:2977 - Location: Room "Nord" - 083PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xDeformToon3D: Deformable Neural Radiance Fields for 3D Toonification
Junzhe Zhang, Yushi Lan, Shuai Yang, Fangzhou Hong, Quan Wang, Chai Kiat Yeo, Ziwei Liu, Chen Change Loy
Paper ID:1680 - Location: Room "Nord" - 090PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xNeO 360: Neural Fields for Sparse View Synthesis of Outdoor Scenes
Muhammad Zubair Irshad, Sergey Zakharov, Katherine Liu, Vitor Guizilini, Thomas Kollar, Adrien Gaidon, Zsolt Kira, Rares Ambrus
Paper ID:12782 - Location: Room "Nord" - 094PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xSHERF: Generalizable Human NeRF from a Single Image
Shoukang Hu, Fangzhou Hong, Liang Pan, Haiyi Mei, Lei Yang, Ziwei Liu
Paper ID:5538 - Location: Room "Nord" - 109PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PM3D from a single image and shape-from-xSceneRF: Self-Supervised Monocular 3D Scene Reconstruction with Radiance Fields
Anh-Quan Cao, Raoul de Charette
Paper ID:5187 - Location: Room "Nord" - 112PostersThursdayThursday 5th 10:30 AM-12:30 PMMotion estimation, matching and tracking3D Motion Magnification: Visualizing Subtle Motions from Time-Varying Radiance Fields
Brandon Y. Feng, Hadi Alzayer, Michael Rubinstein, William T. Freeman, Jia-bin Huang
Paper ID:7066 - Location: Room "Foyer Sud" - 033PostersThursdayThursday 5th 02:30 PM-04:30 PMLow-level and physics-based visionLighting up NeRF via Unsupervised Decomposition and Enhancement
Haoyuan Wang, Xiaogang Xu, Ke Xu, Rynson W.H. Lau
Paper ID:5161 - Location: Room "Nord" - 053PostersThursdayThursday 5th 02:30 PM-04:30 PMLow-level and physics-based visionE2NeRF: Event Enhanced Neural Radiance Fields from Blurry Images
Yunshan Qi, Lin Zhu, Yu Zhang, Jia Li
Paper ID:1199 - Location: Room "Nord" - 112PostersThursdayThursday 5th 02:30 PM-04:30 PM3D Shape modeling and processingBlending-NeRF: Text-Driven Localized Editing in Neural Radiance Fields
Hyeonseop Song, Seokhun Choi, Hoseok Do, Chul Lee, Taehyeong Kim
Paper ID:7201 - Location: Room "Foyer Sud" - 041PostersThursdayThursday 5th 02:30 PM-04:30 PMHuman pose/shape estimationNSF: Neural Surface Fields for Human Modeling from Monocular Depth
Yuxuan Xue, Bharat Lal Bhatnagar, Riccardo Marin, Nikolaos Sarafianos, Yuanlu Xu, Gerard Pons-Moll, Tony Tung
Paper ID:1052 - Location: Room "Foyer Sud" - 100OralsFridayFriday 6th 09:00 AM-10:30 AMGenerative AI 2Cross-Ray Neural Radiance Fields for Novel-View Synthesis from Unconstrained Image Collections
Yifan Yang, Shuhai Zhang, Zixiong Huang, Yubing Zhang, Mingkui Tan
Paper ID:2468 - Location: Room "Paris Nord"PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PMEfficient and scalable visionSHACIRA: Scalable HAsh-grid Compression for Implicit Neural Representations
Sharath Girish, Abhinav Shrivastava, Kamal Gupta
Paper ID:1898 - Location: Room "Nord" - 138PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Strivec: Sparse Tri-Vector Radiance Fields
Quankai Gao, Qiangeng Xu, Hao Su, Ulrich Neumann, Zexiang Xu
Paper ID:3306 - Location: Room "Foyer Sud" - 001PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Strata-NeRF : Neural Radiance Fields for Stratified Scenes
Ankit Dhiman, R Srinath, Harsh Rangwani, Rishubh Parihar, Lokesh R Boregowda, Srinath Sridhar, R Venkatesh Babu
Paper ID:12229 - Location: Room "Foyer Sud" - 004PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2ExBluRF: Efficient Radiance Fields for Extreme Motion Blurred Images
Dongwoo Lee, Jeongtaek Oh, Jaesung Rim, Sunghyun Cho, Kyoung Mu Lee
Paper ID:4826 - Location: Room "Foyer Sud" - 007PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Seal-3D: Interactive Pixel-Level Editing for Neural Radiance Fields
Xiangyu Wang, Jingsen Zhu, Qi Ye, Yuchi Huo, Yunlong Ran, Zhihua Zhong, Jiming Chen
Paper ID:1192 - Location: Room "Foyer Sud" - 011PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2PARF: Primitive-Aware Radiance Fusion for Indoor Scene Novel View Synthesis
Haiyang Ying, Baowei Jiang, Jinzhi Zhang, Di Xu, Tao Yu, Qionghai Dai, Lu Fang
Paper ID:4730 - Location: Room "Foyer Sud" - 013PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Jiaxiang Tang, Hang Zhou, Xiaokang Chen, Tianshu Hu, Errui Ding, Jingdong Wang, Gang Zeng
Paper ID:2388 - Location: Room "Foyer Sud" - 016PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2CVRecon: Rethinking 3D Geometric Feature Learning For Neural Reconstruction
Ziyue Feng, Liang Yang, Pengsheng Guo, Bing Li
Paper ID:4494 - Location: Room "Foyer Sud" - 017PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Reference-guided Controllable Inpainting of Neural Radiance Fields
Ashkan Mirzaei, Tristan Aumentado-Armstrong, Marcus A. Brubaker, Jonathan Kelly, Alex Levinshtein, Konstantinos G. Derpanis, Igor Gilitschenski
Paper ID:6418 - Location: Room "Foyer Sud" - 023PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Learning Neural Implicit Surfaces with Object-Aware Radiance Fields
Yiheng Zhang, Zhaofan Qiu, Yingwei Pan, Ting Yao, Tao Mei
Paper ID:11947 - Location: Room "Foyer Sud" - 030PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2MonoNeRF: Learning a Generalizable Dynamic Radiance Field from Monocular Videos
Fengrui Tian, Shaoyi Du, Yueqi Duan
Paper ID:5411 - Location: Room "Foyer Sud" - 031PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Neural Radiance Field with LiDAR maps
MingFang Chang, Akash Sharma, Michael Kaess, Simon Lucey
Paper ID:5383 - Location: Room "Foyer Sud" - 032PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Deformable Model-Driven Neural Rendering for High-Fidelity 3D Reconstruction of Human Heads Under Low-View Settings
Baixin Xu, Jiarui Zhang, Kwan-Yee Lin, Chen Qian, Ying He
Paper ID:6106 - Location: Room "Foyer Sud" - 033PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2DeLiRa: Self-Supervised Depth, Light, and Radiance Fields
Vitor Guizilini, Igor Vasiljevic, Jiading Fang, Rares Ambrus, Sergey Zakharov, Vincent Sitzmann, Adrien Gaidon
Paper ID:5350 - Location: Room "Foyer Sud" - 034PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2ScatterNeRF: Seeing Through Fog with Physically-Based Inverse Neural Rendering
Andrea Ramazzina, Mario Bijelic, Stefanie Walz, Alessandro Sanvito, Dominik Scheuble, Felix Heide
Paper ID:6275 - Location: Room "Foyer Sud" - 036PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation
Baao Xie, Bohan Li, Zequn Zhang, Junting Dong, Xin Jin, Jingyu Yang, Wenjun Zeng
Paper ID:9573 - Location: Room "Foyer Sud" - 039PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2S3IM: Stochastic Structural SIMilarity and Its Unreasonable Effectiveness for Neural Fields
Zeke Xie, Xindi Yang, Yujie Yang, Qi Sun, Yixiang Jiang, Haoran Wang, Yunfeng Cai, Mingming Sun
Paper ID:9880 - Location: Room "Foyer Sud" - 042PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Nerfbusters: Removing Ghostly Artifacts from Casually Captured NeRFs
Frederik Warburg, Ethan Weber, Matthew Tancik, Aleksander Holynski, Angjoo Kanazawa
Paper ID:6657 - Location: Room "Foyer Sud" - 051PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields
Muyu Xu, Fangneng Zhan, Jiahui Zhang, Yingchen Yu, Xiaoqin Zhang, Christian Theobalt, Ling Shao, Shijian Lu
Paper ID:8889 - Location: Room "Foyer Sud" - 058PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis
Shengyu Huang, Zan Gojcic, Zian Wang, Francis Williams, Yoni Kasten, Sanja Fidler, Konrad Schindler, Or Litany
Paper ID:1719 - Location: Room "Foyer Sud" - 062PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Learning Unified Decompositional and Compositional NeRF for Editable Novel View Synthesis
Yuxin Wang, Wayne Wu, Dan Xu
Paper ID:2640 - Location: Room "Foyer Sud" - 063PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction
Luoyuan Xu, Tao Guan, Yuesong Wang, Wenkai Liu, Zhaojie Zeng, Junle Wang, Wei Yang
Paper ID:1315 - Location: Room "Foyer Sud" - 067PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2LU-NeRF: Scene and Pose Estimation by Synchronizing Local Unposed NeRFs
Zezhou Cheng, Carlos Esteves, Varun Jampani, Abhishek Kar, Subhransu Maji, Ameesh Makadia
Paper ID:2873 - Location: Room "Foyer Sud" - 069PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Robust e-NeRF: NeRF from Sparse & Noisy Events under Non-Uniform Motion
Weng Fei Low, Gim Hee Lee
Paper ID:1736 - Location: Room "Foyer Sud" - 071PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Coordinate Quantized Neural Implicit Representations for Multi-view Reconstruction
Sijia Jiang, Jing Hua, Zhizhong Han
Paper ID:3424 - Location: Room "Foyer Sud" - 073PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2ActorsNeRF: Animatable Few-shot Human Rendering with Generalizable NeRFs
Jiteng Mu, Shen Sang, Nuno Vasconcelos, Xiaolong Wang
Paper ID:4234 - Location: Room "Foyer Sud" - 076PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2NeRFrac: Neural Radiance Fields through Refractive Surface
Yifan Zhan, Shohei Nobuhara, Ko Nishino, Yinqiang Zheng
Paper ID:4754 - Location: Room "Foyer Sud" - 077PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Tetra-NeRF: Representing Neural Radiance Fields Using Tetrahedra
Jonas Kulhanek, Torsten Sattler
Paper ID:4970 - Location: Room "Foyer Sud" - 082PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2HOSNeRF: Dynamic Human-Object-Scene Neural Radiance Fields from a Single Video
Jia-Wei Liu, Yan-Pei Cao, Tianyuan Yang, Zhongcong Xu, Jussi Keppo, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou
Paper ID:5040 - Location: Room "Foyer Sud" - 084PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2Efficient View Synthesis with Neural Radiance Distribution Field
Yushuang Wu, Xiao Li, Jinglu Wang, Xiaoguang Han, Shuguang Cui, Yan Lu
Paper ID:4339 - Location: Room "Foyer Sud" - 086PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2NerfAcc: Efficient Sampling Accelerates NeRFs
Ruilong Li, Hang Gao, Matthew Tancik, Angjoo Kanazawa
Paper ID:4705 - Location: Room "Foyer Sud" - 089PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2NeTO:Neural Reconstruction of Transparent Objects with Self-Occlusion Aware Refraction-Tracing
Zongcheng Li, Xiaoxiao Long, Yusen Wang, Tuo Cao, Wenping Wang, Fei Luo, Chunxia Xiao
Paper ID:4628 - Location: Room "Foyer Sud" - 090PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PM3D from multi-view and sensors 2NeRF-MS: Neural Radiance Fields with Multi-Sequence
Peihao Li, Shaohui Wang, Chen Yang, Bingbing Liu, Weichao Qiu, Haoqian Wang
Paper ID:2323 - Location: Room "Foyer Sud" - 094PostersFridayFriday 6th 10:30 AM-12:30 PMGenerative AI 2Cross-Ray Neural Radiance Fields for Novel-View Synthesis from Unconstrained Image Collections
Yifan Yang, Shuhai Zhang, Zixiong Huang, Yubing Zhang, Mingkui Tan
Paper ID:2468 - Location: Room "Nord" - 155PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMMedical and biological vision; cell microscopyCuNeRF: Cube-Based Neural Radiance Field for Zero-Shot Medical Image Arbitrary-Scale Super Resolution
Zixuan Chen, Lingxiao Yang, Jian-Huang Lai, Xiaohua Xie
Paper ID:2619 - Location: Room "Nord" - 110PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMScene analysis and understandingMulti-task View Synthesis with Neural Radiance Fields
Shuhong Zheng, Zhipeng Bao, Martial Hebert, Yu-Xiong Wang
Paper ID:2214 - Location: Room "Nord" - 142PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMScene analysis and understanding3D Neural Embedding Likelihood: Probabilistic Inverse Graphics for Robust 6D Pose Estimation
Guangyao Zhou, Nishad Gothoskar, Lirui Wang, Joshua B. Tenenbaum, Dan Gutfreund, Miguel Lázaro-Gredilla, Dileep George, Vikash K. Mansinghka
Paper ID:10277 - Location: Room "Nord" - 150PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 2ReNeRF: Relightable Neural Radiance Fields with Nearfield Lighting
Yingyan Xu, Gaspard Zoss, Prashanth Chandran, Markus Gross, Derek Bradley, Paulo Gotardo
Paper ID:9611 - Location: Room "Foyer Sud" - 060PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 2DReg-NeRF: Deep Registration for Neural Radiance Fields
Yu Chen, Gim Hee Lee
Paper ID:1748 - Location: Room "Foyer Sud" - 071PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 2FlipNeRF: Flipped Reflection Rays for Few-shot Novel View Synthesis
Seunghyeon Seo, Yeonjin Chang, Nojun Kwak
Paper ID:10964 - Location: Room "Foyer Sud" - 088PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 23D-aware Blending with Generative NeRFs
Hyunsu Kim, Gayoung Lee, Yunjey Choi, Jin-Hwa Kim, Jun-Yan Zhu
Paper ID:5405 - Location: Room "Foyer Sud" - 090PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 2NeMF: Inverse Volume Rendering with Neural Microflake Field
Youjia Zhang, Teng Xu, Junqing Yu, Yuteng Ye, Yanqing Jing, Junle Wang, Jingyi Yu, Wei Yang
Paper ID:5427 - Location: Room "Foyer Sud" - 091PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 2UHDNeRF: Ultra-High-Definition Neural Radiance Fields
Quewei Li, Feichao Li, Jie Guo, Yanwen Guo
Paper ID:4856 - Location: Room "Foyer Sud" - 107PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMImage and video synthesis 2CLNeRF: Continual Learning Meets NeRF
Zhipeng Cai, Matthias Müller
Paper ID:2987 - Location: Room "Foyer Sud" - 116PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMVision applications and systemsNeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection
Chenfeng Xu, Bichen Wu, Ji Hou, Sam Tsai, Ruilong Li, Jialiang Wang, Wei Zhan, Zijian He, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka
Paper ID:7346 - Location: Room "Foyer Sud" - 128PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PMVision applications and systemsOmnimatteRF: Robust Omnimatte with 3D Background Modeling
Geng Lin, Chen Gao, Jia-Bin Huang, Changil Kim, Yipeng Wang, Matthias Zwicker, Ayush Saraf
Paper ID:11144 - Location: Room "Foyer Sud" - 142PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PM3D from multi-view and sensors 2Zip-NeRF: Anti-Aliased Grid-Based Neural Radiance Fields
Jonathan T. Barron, Ben Mildenhall, Dor Verbin, Pratul P. Srinivasan, Peter Hedman
Paper ID:6371 - Location: Room "Foyer Sud" - 160PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PM3D from multi-view and sensors 2LERF: Language Embedded Radiance Fields
Justin Kerr, Chung Min Kim, Ken Goldberg, Angjoo Kanazawa, Matthew Tancik
Paper ID:9040 - Location: Room "Foyer Sud" - 163PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PM3D from multi-view and sensors 2Instruct-NeRF2NeRF: Editing 3D Scenes with Instructions
Ayaan Haque, Matthew Tancik, Alexei A. Efros, Aleksander Holynski, Angjoo Kanazawa
Paper ID:6612 - Location: Room "Foyer Sud" - 164PostersFridayFriday 6th 02:30 PM-04:30 PM3D from multi-view and sensors 2Tri-MipRF: Tri-Mip Representation for Efficient Anti-Aliasing Neural Radiance Fields
Wenbo Hu, Yuling Wang, Lin Ma, Bangbang Yang, Lin Gao, Xiao Liu, Yuewen Ma
Paper ID:2330 - Location: Room "Foyer Sud" - 167PostersFridayFriday 6th 04:30 PM-06:00 PM3D from multi-view and sensors 2Zip-NeRF: Anti-Aliased Grid-Based Neural Radiance Fields
Jonathan T. Barron, Ben Mildenhall, Dor Verbin, Pratul P. Srinivasan, Peter Hedman
Paper ID:6371 - Location: Room "Paris Sud"PostersFridayFriday 6th 04:30 PM-06:00 PM3D from multi-view and sensors 2LERF: Language Embedded Radiance Fields
Justin Kerr, Chung Min Kim, Ken Goldberg, Angjoo Kanazawa, Matthew Tancik
Paper ID:9040 - Location: Room "Paris Sud"PostersFridayFriday 6th 04:30 PM-06:00 PM3D from multi-view and sensors 2Instruct-NeRF2NeRF: Editing 3D Scenes with Instructions
Ayaan Haque, Matthew Tancik, Alexei A. Efros, Aleksander Holynski, Angjoo Kanazawa
Paper ID:6612 - Location: Room "Paris Sud"PostersFridayFriday 6th 04:30 PM-06:00 PM3D from multi-view and sensors 2Tri-MipRF: Tri-Mip Representation for Efficient Anti-Aliasing Neural Radiance Fields
Wenbo Hu, Yuling Wang, Lin Ma, Bangbang Yang, Lin Gao, Xiao Liu, Yuewen Ma
Paper ID:2330 - Location: Room "Paris Sud"


Featured

Featured

Featured

Platforms

OpenNeRF added to Nerfstudio

OpenNeRF is the latest method to be supported by Nerfstudio.

Michael Rubloff

May 24, 2024

Platforms

OpenNeRF added to Nerfstudio

OpenNeRF is the latest method to be supported by Nerfstudio.

Michael Rubloff

May 24, 2024

Platforms

OpenNeRF added to Nerfstudio

OpenNeRF is the latest method to be supported by Nerfstudio.

Michael Rubloff

Platforms

PlayCanvas's SuperSplat Updated with PWA support

PlayCanvas's Supersplat has continued to receive additional updates. This time it's coming with a big boost to performance, yet again.

Michael Rubloff

May 24, 2024

Platforms

PlayCanvas's SuperSplat Updated with PWA support

PlayCanvas's Supersplat has continued to receive additional updates. This time it's coming with a big boost to performance, yet again.

Michael Rubloff

May 24, 2024

Platforms

PlayCanvas's SuperSplat Updated with PWA support

PlayCanvas's Supersplat has continued to receive additional updates. This time it's coming with a big boost to performance, yet again.

Michael Rubloff

Research

Reflecting on NeRF-Casting

Late last year we looked at Uni-SDF which introduced dual radiance fields to better represent reflections in a scene. However, I just happened to see NeRF-Casting on Github a little while ago

Michael Rubloff

May 23, 2024

Research

Reflecting on NeRF-Casting

Late last year we looked at Uni-SDF which introduced dual radiance fields to better represent reflections in a scene. However, I just happened to see NeRF-Casting on Github a little while ago

Michael Rubloff

May 23, 2024

Research

Reflecting on NeRF-Casting

Late last year we looked at Uni-SDF which introduced dual radiance fields to better represent reflections in a scene. However, I just happened to see NeRF-Casting on Github a little while ago

Michael Rubloff

Platforms

Scaniverse arrives on Android

Gaussian Splatting platform, Scaniverse, is now available on Android.

Michael Rubloff

May 21, 2024

Platforms

Scaniverse arrives on Android

Gaussian Splatting platform, Scaniverse, is now available on Android.

Michael Rubloff

May 21, 2024

Platforms

Scaniverse arrives on Android

Gaussian Splatting platform, Scaniverse, is now available on Android.

Michael Rubloff

Trending articles

Trending articles

Trending articles

Platforms

Google CloudNeRF: Zip-NeRF and CamP in the Cloud

It doesn't seem like a lot of people know this, but you can run CamP and Zip-NeRF in the cloud, straight through Google and it's actually super easy. It’s called CloudNeRF.

Michael Rubloff

May 8, 2024

Platforms

Google CloudNeRF: Zip-NeRF and CamP in the Cloud

It doesn't seem like a lot of people know this, but you can run CamP and Zip-NeRF in the cloud, straight through Google and it's actually super easy. It’s called CloudNeRF.

Michael Rubloff

May 8, 2024

Platforms

Google CloudNeRF: Zip-NeRF and CamP in the Cloud

It doesn't seem like a lot of people know this, but you can run CamP and Zip-NeRF in the cloud, straight through Google and it's actually super easy. It’s called CloudNeRF.

Michael Rubloff

Research

Gaustudio

Gaussian Splatting methods have continued to pour in over the first three months of the year. With the rate of adoption, being able to merge and compare these methods, shortly after their release would be amazing.

Michael Rubloff

Apr 8, 2024

Research

Gaustudio

Gaussian Splatting methods have continued to pour in over the first three months of the year. With the rate of adoption, being able to merge and compare these methods, shortly after their release would be amazing.

Michael Rubloff

Apr 8, 2024

Research

Gaustudio

Gaussian Splatting methods have continued to pour in over the first three months of the year. With the rate of adoption, being able to merge and compare these methods, shortly after their release would be amazing.

Michael Rubloff

Tools

splaTV: Dynamic Gaussian Splatting Viewer

Kevin Kwok, perhaps better known as Antimatter15, has released something amazing: splaTV.

Michael Rubloff

Mar 15, 2024

Tools

splaTV: Dynamic Gaussian Splatting Viewer

Kevin Kwok, perhaps better known as Antimatter15, has released something amazing: splaTV.

Michael Rubloff

Mar 15, 2024

Tools

splaTV: Dynamic Gaussian Splatting Viewer

Kevin Kwok, perhaps better known as Antimatter15, has released something amazing: splaTV.

Michael Rubloff

Research

The MERF that turned into a SMERF

For the long time readers of this site, earlier this year, we looked into Google Research's Memory Efficient Radiance Fields (MERF). Now, they're back with another groundbreaking method: Streamable Memory Efficient Radiance Fields, or SMERF.

Michael Rubloff

Dec 13, 2023

Research

The MERF that turned into a SMERF

For the long time readers of this site, earlier this year, we looked into Google Research's Memory Efficient Radiance Fields (MERF). Now, they're back with another groundbreaking method: Streamable Memory Efficient Radiance Fields, or SMERF.

Michael Rubloff

Dec 13, 2023

Research

The MERF that turned into a SMERF

For the long time readers of this site, earlier this year, we looked into Google Research's Memory Efficient Radiance Fields (MERF). Now, they're back with another groundbreaking method: Streamable Memory Efficient Radiance Fields, or SMERF.

Michael Rubloff

Featured

Featured

Platforms

Google CloudNeRF: Zip-NeRF and CamP in the Cloud

It doesn't seem like a lot of people know this, but you can run CamP and Zip-NeRF in the cloud, straight through Google and it's actually super easy. It’s called CloudNeRF.

Michael Rubloff

May 8, 2024

Platforms

Google CloudNeRF: Zip-NeRF and CamP in the Cloud

It doesn't seem like a lot of people know this, but you can run CamP and Zip-NeRF in the cloud, straight through Google and it's actually super easy. It’s called CloudNeRF.

Michael Rubloff

May 8, 2024

Platforms

Google CloudNeRF: Zip-NeRF and CamP in the Cloud

Michael Rubloff

May 8, 2024

Research

Gaustudio

Gaussian Splatting methods have continued to pour in over the first three months of the year. With the rate of adoption, being able to merge and compare these methods, shortly after their release would be amazing.

Michael Rubloff

Apr 8, 2024

Gaustudio

Research

Gaustudio

Gaussian Splatting methods have continued to pour in over the first three months of the year. With the rate of adoption, being able to merge and compare these methods, shortly after their release would be amazing.

Michael Rubloff

Apr 8, 2024

Gaustudio

Research

Gaustudio

Michael Rubloff

Apr 8, 2024

Gaustudio

Tools

splaTV: Dynamic Gaussian Splatting Viewer

Kevin Kwok, perhaps better known as Antimatter15, has released something amazing: splaTV.

Michael Rubloff

Mar 15, 2024

SplaTV

Tools

splaTV: Dynamic Gaussian Splatting Viewer

Kevin Kwok, perhaps better known as Antimatter15, has released something amazing: splaTV.

Michael Rubloff

Mar 15, 2024

SplaTV

Tools

splaTV: Dynamic Gaussian Splatting Viewer

Michael Rubloff

Mar 15, 2024

SplaTV